Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

Úprava prevádzkových podmienok po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19.

Dané podmienky rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Odporúčania sú koncipované v troch úrovniach – zelená, oranžová a červená fáza.

Súkromná materská škola créme de la créme je v zelenej fáze (v SMŠ sa nevyskytuje žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID – 19) a platia pre nás nasledovné odporúčania:

  • Do materskej školy sa umožní dochádzka len deťom, ktoré nie sú v karanténe.

  • Zákonný zástupca, alebo sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch SMŠ pohybuje vždy v rúšku a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

  • Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne službukonajúcej pani učiteľke v šatňovom priestore.

  • Dieťa do SMŠ sprevádza iba jeden zákonný zástupca, ktorý sa zdržiava vo vnútorných aj vo vonkajších priestoroch len nevyhnutný čas.

  • Sprevádzajúca osoba zabezpečí náhradné rúško pre svoje dieťa a umiestni ho do skrinky v šatni.

  • V prípade, že zákonný zástupca spozoruje u svojho dieťaťa príznaky, alebo bude mať potvrdené ochorenie na COVID -19, bezodkladne informuje službukonajúcu pani učiteľku a riaditeľku SMŠ.

  • Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do SMŠ čestné vyhlásenie a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do SMŠ v trvaní viac ako tri dni predkladá vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

  • Hračky z domu sú aj naďalej dovolené, ale je nevyhnutná ich každodenná dezinfekcia (počas zelenej fázy).

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID – 19 (zvýšená teplota – 37,2 °C, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov SMŠ.

  • Ak dieťa v priebehu dňa bude vykazovať niektoré z príznakov COVID – 19, bude službukonajúca učiteľka kontaktovať zákonného zástupcu, ktorý si bezodkladne vyzdvihne dieťa zo SMŠ.

Subscribe to Our Newsletter