Cenník

     Školné

     Deti vo veku 2 – 6 r.

  • 340 €  – celodenná starostlivosť / mesiac

  • 220 €  – poldenná starostlivosť / mesiac 

  • 10 % súrodenecká zľava pre druhé dieťa    

  • Zápisné 30 € pri prvom podaní Žiadosti o prijatie dieťaťa do SMŠ

   

Stravné

  •   2,90-Eur /deň (desiata,obed,olovrant) 

  •   3,95-Eur /deň (desiata,obed,olovrant) – Bezlepková strava

Školné a stravné sa uhrádza vždy za aktuálny mesiac, do 10.dňa v mesiaci na účet :

IBAN : SK57 7500 0000 0040 2560 0967

     

Plavecký, lyžiarsky a korčuliarsky výcvik si hradí rodič, podľa aktuálneho cenníka.

U nás žiadne poplatky navyše za krúžky a aktivity !

V cene sú zahrnuté všetky aktivity detí :

*všetky krúžky – angličtina s lektorkou, tréning fonematického uvedomovania, , pohybovo – tanečná príprava, lezecká stena, krúžok keramiky s Juditkou…

*akcie –  mobilné planetárium, divadlá, exkurzie, výstavy, výlety, oslavy, Noc v škôlke, Šarkaniáda, ujo Ľubo….. a mnoho ďalších akcií

Samozrejmosťou je výučba a individuálny prístup ku každému nášmu dieťatku.

Paušálny poplatok za celodennú / poldennú  starostlivosť, ani žiadna jeho časť, sa nebude vracať za dni pracovného pokoja, štátne sviatky, vianočné prázdniny, trojtýždňové prázdniny v lete, ani v prípade choroby dieťaťa, alebo v prípade predčasného ukončenia dochádzky dieťaťa do súkromného predškolského zariadenia počas mesiaca.

Subscribe to Our Newsletter