O nás

Poskytujeme povinné predprimárne vzdelávanie – od 1.9.2019  sme Ministerstvom školstva zaradený do siete škôl a školských zariadení.

Sme nová materská škola fungujúca od šk. roku 2018/ 2019 , ktorá sa nachádza v súkromnom areáli v blízkosti centra Košíc s parkovaním pred materskou školou. Budova materskej školy je dvojpodlažná. Materská škola je dvojtriedna. Obe triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou a s množstvom didaktického materiálu, ktorý neustále dopĺňame.

Trieda Včielky

Trieda Sovičky

Poskytujeme povinné predprimárne vzdelávanie s osvedčením o vzdelaní,  milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od 3 – 6 rokov, vo výnimočných prípadoch vo veku 2 rokov.

Naším cieľom je dosiahnuť optimálny rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých jeho stránkach vzdelávania a na život v spoločnosti.

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie, začlenenie sa do skupiny, kolektívu.

Súkromná  materská škola créme de la céme ponúka celodennú, poldennú starostlivosť.

Rodičia, ktorí ešte nemajú svoje dieťa nikde umiestnené, môžu sa prísť pozrieť na priestory škôlky a získať všetky potrebné informácie, ktoré ich budú zaujímať.

Možnosť zápisu deti do našej materskej školy je počas celého roka.

Na čo sa zameriavame :

 • tréning fonematického uvedomovania u deti v predškolskom veku prostredníctvom stimulačného programu
 • uplatňovanie kvalitnej povinnej  predškolskej výchovy, založenej na vzťahu učiteľ – dieťa
 • dosiahnutie optimálnej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie a pre život v spoločnosti, rešpektujúc osobnosť dieťaťa, jeho potreby a záujmy, Podporujúc individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa
 • rozvíjanie prírodovedeckej gramotnosti vštepovanie pozitívneho vzťahu k prírode, k životnému prostrediu, rozvoju enviromentálného cítenia, zvýšený záujem venujeme starostlivosti o zdravie, zdravému životnému štýlu
 • denne športové aktivity – pobyt vonku  –
  •  využitie lezeckej steny v areáli
  • zdravotné cvičenia
  • súčasťou škôlky je detské zatrávnené oplotené ihrisko s preliezkami, raz týždenne sa koná športový deň
 • Okolie našej škôlky je tiež vhodné na tematické prechádzky a poloha našej škôlky nám umožňuje navštevovať rôzne kultúrno – spoločenské zariadenia, Štátne divadlo, chodiť na rôzne exkurzie, letecká škola, navštevovať bábkové divadlo, knižnicu, spoznávať naše krásne mesto Košice
 • dopravná výchova – dopravné ihrisko v blízkosti škôlky
 • rôzne krúžky – angličtina s lektorkami, keramický krúžok, šikovné rúčky, tanec a spev, pohybové hry, tréning fonematického uvedomovania ………..
 • športové výcviky– lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, korčuľovanie, futbalový projekt ,,Dajme spolu gól“

KRÚŽKY v našej materskej škole

 •  tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina u deti vo veku 5 – 6 rokov s certifikovanou pedagogičkou 

 • krúžok  anglického jazyka s certifikovanou anglickou lektorkou jazykovej školy

 • pohybovo – tanečná príprava s certifikovanou lektorkou Romankou – Tanečná skupina SHOW DS Košice

 • futbalový projekt ,,Dajme spolu gól“

 • Krúžok keramiky  s keramičkou Juditkou 

 • Lezecká stena vo dvore

 • Lyžiarsky kurz

 • Korčuliarsky kurz

 • Plavecký kurz

Čo je tréning fonematického uvedomovania?

Fonematické uvedomovanie je schopnosť uvedomovať si zvukovú štruktúru slov, uskutočňovať hláskovú analýzu a syntézu slov, odobrať a zmeniť poradie hlásky.

Použitím tejto metódy sa znižuje riziko zlyhávania v učení, a to v čítaní a písaní, keď prídu do školy.

Za naše hlavné výhody považujeme interaktívny program zameraný na učenie hrou, funkčné usporiadanie herne ,tréning fonematického uvedomovania u deti v predškolskom veku prostredníctvom stimulačného programu, výučbu angličtiny, vysoký štandard  primárnej starostlivosti a hygieny, celoročnú prevádzku (zatvorené je iba počas štátnych sviatkov a víkendov), kvalitné priestory s moderným vybavením a bezpečnú lokalitu s dobrou dostupnosťou.

Našim hlavným cieľom je, aby sa u nás dieťa rozvíjalo a plnohodnotne rástlo, aby sa vedelo okolo seba pozerať a pozorovať svet, aby vedelo počúvať, komunikovať a vyjadrovať svoje myšlienky.

Subscribe to Our Newsletter